Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2019

zucha
20:10
3571 b36e 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
zucha
20:10
3788 6dba 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
zucha
20:09
Dusza nie jest niczym innym jak działalnością szarych komórek mózgu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
zucha
20:06
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
zucha
20:06
zucha
20:06
Nękają mnie po nocach myśli o Tobie.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

August 19 2019

zucha
21:17
8646 ce10 500
Reposted fromLunarr Lunarr viairmelin irmelin
zucha
21:16
4215 0126
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
zucha
21:16
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viairmelin irmelin
zucha
21:16
7340 4e91 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viairmelin irmelin
21:15
0467 fb71
zucha
21:15
Najpotężniejszą siłą we wszechświecie jest siła woli.
— Andrzej Majewski
Reposted fromavooid avooid viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
21:14
4752 1a5f 500
Reposted fromsavatage savatage viaohhhfuckitt ohhhfuckitt
zucha
21:13
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
zucha
21:13
Jurassic Coast, Dorchester, United Kingdom
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaavooid avooid
zucha
21:13
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
zucha
21:13
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
zucha
21:13
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaavooid avooid
zucha
21:13
7339 d8bf
Reposted fromthinredline thinredline viaavooid avooid
zucha
21:12
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl